Skocz do zawartości

Warunki rejestracji

Regulamin Serwisu

Warunkiem korzystania z serwisu internetowego www.kafeteria.pl oraz www.f.kafeteria.pl („Serwis”) oraz uzyskania świadczeń usług drogą elektroniczną („Usługi”) jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu („Regulamin”). W przypadku braku akceptacji poniższych zasad, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i opuścić jego środowisko.

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną przez Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 317.957.800,00 (trzysta jedenaście milionów pięć tysięcy) złotych (dalej jako „Usługodawca” lub „Spółka”, adres elektroniczny: www.kafeteria.pl oraz www.f.kafeteria.pl  na rzecz podmiotów trzecich (dalej jako „Użytkownik

2. Przedmiotem usługi jest udostępnianie Użytkownikom możliwości umieszczania komentarzy na internetowym Forum platformy www.kafeteria.pl oraz www.f.kafeteria.pl (dalej jako „Forum”)

3. Niniejszy Regulamin, jak również kodeks netykiety Forum, stanowią wzorce umowy w rozumieniu art. 384 k.c.

4. Rejestracja konta następuje poprzez:

a) wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu i kodeksu netykiety Forum stosowanego przez Usługodawcę oraz złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z zawartymi w nich informacjami, poprzez zaznaczenie właściwych pól wyboru na stronie Forum;

b) wprowadzenie następujących danych Użytkownika („Dane”) do formularza umieszczonego w Forum: nazwy użytkownika Forum („User ID”), adresu poczty elektronicznej, hasła;

c) udzielenie Usługodawcy zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w związku z rejestracją konta oraz na świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wyrażonej w formie odrębnego oświadczenia woli złożonego poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru na stronie Forum, a następnie:

d) aktywację konta Użytkownika („Konto”) niezwłocznie po wyrażeniu zgód i przekazaniu wymaganych Danych. Aktywacja konta Użytkownika na Forum, od której rozpoczyna się świadczenie Usług na rzecz Użytkownika następuje poprzez wejście przez Użytkownika na określoną stronę Forum, do której odnośnik internetowy („link”) umieszczony jest w treści wiadomości elektronicznej otrzymywanej przez Użytkownika.

5. Usługi są świadczone nieodpłatnie na rzecz zarejestrowanego Użytkownika Forum, który dokonał aktywacji Konta.

6. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia Konta w każdym czasie poprzez przesłanie Usługodawcy odpowiedniej wiadomości elektronicznej przy użyciu adresu poczty elektronicznej wskazanego przy rejestracji Konta. Usługodawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie usunięcia Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przy rejestracji Konta. Użytkownik w ciągu roku może założyć trzy nowe konta. Po usunięciu trzeciego obowiązuje co najmniej trzymiesięczny zakaz zakładania kolejnego konta.

7. Użytkownik poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej do Usługodawcy ma prawo do zmiany swoich Danych w ramach Konta.

8. Usługodawca z uwagi , iż udostępnia jedynie Serwis dla wymiany informacji pomiędzy jego Użytkownikami nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Forum przez Użytkowników.

 

§ 2 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Forum Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy na adres poczty elektronicznej kafeteria@grupawp.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w Forum.

2. Obowiązek udowodnienia nienależytego wykonania Usług obciąża stronę, która wywodzi z tego skutki prawne.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

4. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Forum lub Konta, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu usunięcia powstałych problemów.

§ 3 Warunki techniczne

1. Wymagania techniczne, które powinien spełnić Użytkownik dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, obejmują:

a) w przypadku użytkowników zalogowanych posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej („e-mail”),
 

b) korzystanie ze sprawnie działającej przeglądarki internetowe Microsoft Edge (dwie ostatnie wersje), Internet Explorer (IE 11), Firefox (dwie ostatnie wersje), Chrome (dwie ostatnie wersje), Safari (dwie ostatnie wersje)c) zainstalowanie wtyczki do odtwarzania plików multimedialnych Flash 8 lub nowszej.

2. Zasady publikowania zdjęć, materiałów graficznych w Serwisie: publikacja składa się z maksymalnie z 8 zdjęć, rozmiar pojedynczego zdjęcia nie może przekraczać 5 MB, formaty dopuszczalnych zdjęć: jpg, gif, png.


§ 4 Treści o charakterze bezprawnym

1. Zakazane jest udostępnianie na Forum przez Użytkownika treści, w tym zamieszczanie komentarzy, o charakterze bezprawnym. W szczególności w ramach Forum zakazane jest:
 
- nawoływanie do popełniania przestępstw lub pochwalanie popełniania przestępstw;
- obrażanie uczuć religijnych innych osób, poprzez znieważanie publicznie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych;
- pomawianie innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności;
- znieważanie lub zniesławianie innej osoby oraz inne działania godzące w dobra osobiste;
- propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
- umieszczanie treści naruszających prawa autorskie osobiste lub/i majątkowe osób trzecich;
- umieszczanie treści dotyczących lub mających związek z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego;
- umieszczanie komentarzy zawierających odnośniki do stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych przeznaczonych do wyłudzania danych (phishing);
- umieszczanie treści mających charakter reklamowy lub marketingowy w dziale innym niż do tego przeznaczony.

2. Korzystanie z Forum nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania sieci Internet, w tym określonych w kodeksie netykiety Forum.

3. Każdy z Użytkowników, umieszczając jakiekolwiek materiały w Serwisie, zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tychże materiałów:

- wszelka odpowiedzialność tytułem naruszenia praw autorskich do zamieszczanych materiałów obciąża tylko i wyłącznie Użytkownika,
- korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników odbywać się może tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.),
- zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w ww. ustawie,
- użytkownik, umieszczając jakiekolwiek materiały będące utworem w znaczeniu ww. ustawy, przekazuje niniejszym Spółce prawo do nieodpłatnego, nieodwołalnego i nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystywania przedmiotowych materiałów, w szczególności poprzez ich publikowanie w Serwisie, utrwalenie, zwielokrotnianie i publikowanie i wprowadzanie ich do obrotu (sprzedaży), wprowadzenie do pamięci komputera, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity itp. Użytkownik ponadto upoważnia Spółkę do wykorzystywania ww. utworów w celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją na ww. materiałach, i upoważnia niniejszym Spółkę do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej.

4. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia w każdym czasie wszelkich treści pochodzących od Użytkownika, które naruszają postanowienia Regulaminu oraz kodeksu netykiety Forum.

5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, wyrządzenia szkody lub krzywdy osobie trzeciej, naruszenia praw osób trzecich lub notorycznego, pomimo ostrzeżenia, naruszania postanowień niniejszego Regulaminu lub kodeksu netykiety Forum przez Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.

6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub kodeksu netykiety Forum Usługodawca może zawiesić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika na okres 14 dni, powiadamiając o tym Użytkownika wraz ze wskazaniem przyczyn zawieszenia.

§ 5 Zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niesie ze sobą szczególne zagrożenia związane w szczególności z:
 
- nieuprawnionym przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych Użytkownika przez osoby trzecie, w przypadku udostępnienia takich danych przez Użytkownika w treści komentarza na Forum lub w nazwie użytkownika Forum, wyłudzaniem danych (phishing),
- instalacją złośliwego oprogramowania w wyniku skorzystania z odnośnika odsyłającego do fałszywej strony w sieci Internet,
- korzystaniem z informacji pochodzących od osób nieposiadających wymaganych uprawnień do udzielania informacji danego rodzaju.

2. Wszelkie informacje, publikacje, opinie prywatne zamieszczone na Forum lub otrzymane w ramach świadczonych Usług przez Serwis mają charakter jedynie informacyjny i dodatkowy.

Żadnej z zamieszczonych lub uzyskanych informacji i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów nie należy rozumieć jako:
- udzielenia świadczenia zdrowotnego i badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152),
- wskazań dotyczących sposobu i rodzaju podawania produktów leczniczych,
- wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,
- braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych,
- informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
- stawiania ostatecznej diagnozy będącej podstawą w zakresie sposobu leczenia użytkownika.

3. Zadane pytania oraz odpowiedzi udzielone przez eksperta są publikowane na stronie Serwisu. Wysyłając pytanie, użytkownik wyraża zgodę na pełną publikację pytania wraz z odpowiedzią. Wysyłając pytanie, użytkownik wyraża zgodę na publikację pytania wraz z odpowiedzią to jest poprzez Serwis podaje do wiadomości publicznej dane o stanie swojego zdrowia.

§ 6 Korzystanie z Forum

1. Forum służy wyrażaniu indywidualnych opinii Użytkowników i wymianie poglądów oraz prowadzeniu polemiki zgodnym z niniejszym Regulaminem oraz kodeksem netykiety Forum.

2. Usługodawca nie wybiera odbiorcy treści umieszczanych na Forum przez Użytkowników. Usługodawca nie prowadzi uprzedniego nadzoru nad treściami umieszczanymi na Forum przez Użytkowników przed ich umieszczeniem, udostępniając jedynie automatyczny mechanizm służący do takiego umieszczania.

3. Z ważnych przyczyn, które nie są wyłącznie zależne od woli Usługodawcy, w tym wówczas, gdy jest to uzasadnione poprawą jakości świadczeń, w tym udoskonalaniem funkcjonalności Forum oraz obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa lub siłą wyższą, Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczania dostępności Forum i świadczenia Usługi wskazanej w Regulaminie.

4. Umieszczanie przez Użytkownika na Forum treści reklamowych, promowanie wizerunku osoby prowadzącej działalność zarobkową w związku z taką działalnością oraz prowadzenie działalności zarobkowej przy użyciu Forum bez wyraźnego pisemnego upoważnienia Usługodawcy jest niedopuszczalne.

5. Użytkownik Forum ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich w związku z treściami umieszczanymi przez niego na Forum.

6. Użytkownik nie powinien stosować w celu oznaczenia siebie samego lub pochodzących od niego treści na Forum słów lub zwrotów uznawanych za wulgarne, służących promowaniu określonego towaru, usługi lub podmiotu oferującego lub wytwarzającego towary lub usługi lub mogących służyć podszywaniu się pod inną osobę.

7. Użytkownik nie może umieszczać na Forum komentarzy:

a) niezawierających treści,

b) w języku innym niż język polski,

c) zawierających wulgaryzmy,

d) zawierających cudze dane osobowe, w tym linki do stron internetowych zawierających cudze dane osobowe (nie dotyczy to danych osobowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dotyczących tej działalności),
- o treści identycznej w stosunku do komentarzy już umieszczonych na Forum. Zakaz obejmuje również wątki o tej samej treści, wątki o zbliżonej merytorycznie treści w dziale "dyskusje" bez uprzedniego sprawdzenia, czy wątek o podobnej tematyce już istnieje;

e) zawierających prowokacje, kontynuujących kłótnie, "słowne przepychanki",

f) zawierających odpowiedzi na komentarze umieszczone przez tego samego Użytkownika Forum, w tym występującego pod inną nazwą (tzw. „dyskusje klonów”),

g) zawierających ataki personalne i odpowiedzi na ataki,

h) zawierających treści typu "podbijam", "up", itp., które nie wnoszą wartości merytorycznej do dyskusji, a mają jedynie za cel "podbicie" wątku w celu prowokacji do zamieszczania treści dotyczącej sedna sprawy;

i) zawierających treści, które mogą doprowadzić do pogorszenia zdrowia lub zagrożenia życia innej osoby,

j) dotyczących lub mających związek z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego,

k) treści o zamiarze dokonania próby samobójczej, które będą skutkowały natychmiastowym usunięciem Użytkownika z Forum,

l) zawierających ankiety w dziale "dyskusje" oraz "zaburzenia". Utworzenie ankiety w podanych działach wymaga zgody któregoś z członków Ekipy, uzyskanej poprzez wysłanie prośby w prywatnej wiadomości. W przypadku braku zgody ankieta zostanie usunięta. Autor ankiety może zostać poproszony przez Ekipę Forum o zmianę treści w/w narzędzia pod względem merytorycznym.

Za naruszenie wyżej wymienionych kwestii Użytkownik może otrzymać upomnienie słowne, ostrzeżenie, ban tymczasowy lub ban dożywotni. Wybór danego narzędzia pozostaje w gestii Obsługi Forum.

Ponadto:

Administrator zastrzega sobie prawo do nałożenia na Użytkowników ograniczeń w tworzeniu wątków, gdy uzna, że dany Użytkownik tworzy wątki, w których notorycznie pojawiają się kłótnie i spam. "Zaśmiecanie" poszczególnych działów i brak reakcji na prośby Administratora o ograniczenie ilości nowych wątków skutkuje ostrzeżeniem. Administrator Forum może nałożyć na danego Użytkownika zakaz wypowiadania się w wybranym wątku. Decyzja o nałożeniu ograniczeń leży w gestii Administratora i nie podlega dyskusji. W przypadku niedostosowania się do ograniczeń, Użytkownik może otrzymać ostrzeżenie do zawieszenia włącznie.

W przypadku upomnienia słownego i braku reakcji Administrator ma prawo zastosować dalsze środki w postaci ostrzeżeń, tymczasowego zawieszenia, bądź trwałego usunięcia. Wybór danego środka leży w gestii Administratora. Podważenie przez Użytkownika przyznanego upomnienia słownego bądź ostrzeżenia jest równoznaczne z przyznaniem kolejnego ostrzeżenia. Wobec Użytkownika, który kwestionuje publicznie decyzję Administratora zostaje wyciągnięta konsekwencja w postaci ostrzeżenia do zawieszenia włącznie. Ewentualne wątpliwości oraz odwołania od decyzji Administrtora przyjmowane są jedynie w prywatnych wiadomościach skierowanych do któregoś z członków Administratora. Kwestionowanie wątpliwości nie jest równoznaczne z wycofaniem czy zniesieniem przyznanych ostrzeżeń.

Użytkownik może zostać usunięty z Forum, jeśli jawnie nie łamie powyższych punktów Regulaminu; w przypadku, gdy treści, które zamieszcza stanowią prowokację do kłótni, są przyczyną permanentnych "słownych przepychanek". Użytkownik może zostać usunięty z Forum również wtedy, gdy w dużej części treści odbiegają od głównych tematów wątków (określane jako "nie na temat", "off - topowe") oraz jeśli nie stosuje się do poleceń Administratora.

8. W przypadku usunięcia treści komentarza na Forum, Usługodawca jest także uprawniony do usunięcia wszelkich odpowiedzi na dany komentarz, niezależnie od ich zawartości.

9. Usługodawca niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do określonych treści umieszczonych na Forum przez Użytkownika przed takim uniemożliwieniem dostępu.

10. W zakresie, w jakim nie sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w celu i w związku z potrzebą wykonania Umowy oraz zapewnienia zgodności z Regulaminem i kodeksem netykiety Forum:

a) każdorazowe umieszczenie przez Użytkownika komentarza lub innej treści na Forum należy rozumieć jako zawarcie przez Użytkownika i Usługodawcę umowy obejmującej udzielenie Usługodawcy przez Użytkownika nieodpłatnej, nieodwołalnej nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania z przekazanych przez Użytkownika treści na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wykonywania wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w zakresie niezbędnym do opublikowania komentarza na Forum oraz zapewnienia zgodności treści z Regulaminem; każdorazowe przyjęcie uprawnień przez Usługodawcę może nastąpić w sposób dorozumiany. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie stanowi o obowiązku zawarcia umowy licencyjnej przez Użytkownika. Brak udzielenia ww. licencji uprawnia Usługodawcę do usunięcia danej treści,

b) Użytkownik nie będzie wykonywał wobec Usługodawcy autorskich praw osobistych w stosunku do treści umieszczonych przez tego Użytkownika na Forum, w zakresie niezbędnym do opublikowania komentarza i innych treści na Forum oraz zapewnienia ich zgodności z Regulaminem.

11. W zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Usługodawcę wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą Umową za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy.

§ 6 Korzystanie z Forum

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiazywania sporów. Konsument ma między innymi możliwość:
a) zgłoszenia się do organizacji konsumenckich, m.in. Polubowny Sąd Konsumencki przy IH (https://um.warszawa.pl/waw/konsument/-/polubowny-sad-konsumencki-przy-ih),  Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta;
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,

2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

3.Konsument może również skorzystać z platformy udostępnianej przez Komisję Europejską, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. WP wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

5. W sprawach związanych z pozasądowym rozstrzyganiem sporów można kontaktować się pod adresem: kafeteria@grupawp.pl.